Blog

Jak postępować w przypadku wypadku w drodze z lub do pracy?

Za wypadek w drodze z lub pracy uważa się zdarzenie nagłe spowodowane czynnikami zewnętrznymi i niezawinione przez pracownika. W przypadku stwierdzenia takiego zajścia, pracownikowi przysługują świadczenia: 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym kwartale oraz 75% podstawy za pozostały okres.

Pracownik powinien bezzwłocznie poinformować pracodawcę o wypadku. Ustalenie okoliczności zdarzenia najczęściej leży w gestii pracodawcy. Zdarzenie można uznać za wypadek w drodze z lub do pracy na podstawie: oświadczenia poszkodowanego, informacji ze strony podmiotów badających sprawę, a także ustaleń osoby odpowiedzialnej za sporządzenie karty wypadku.

Karta wypadku powinna zostać spisana w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania informacji o zajściu. Do karty załączane są dokumenty, takie jak: oświadczenie poszkodowanego i świadków, dokumentacja medyczna oraz materiały podmiotów odpowiedzialnych za dochodzenie w sprawie zdarzenie. Karta jest sporządzana w dwóch egzemplarzach. Jedną otrzymuje osoba poszkodowana (lub upoważniona osoba), a druga trafia do dokumentacji powypadkowej.

Projekt i Realizacja: