Blog

Obowiązki pracodawcy w zakresie ppoż.

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe to jeden z największych obowiązków każdego pracodawcy. Ryzyko wystąpienia pożaru może być większe lub mniejsze, zależnie od profilu działalności firmy. Aby je ograniczyć, pracodawca powinien spełnić szereg obowiązków. Część z nich opisujemy poniżej.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników

To jeden z najważniejszych obowiązków. Pracodawca powinien regularnie organizować dla pracowników szkolenia przeciwpożarowe. Poruszane są na nim takie zagadnienia, jak ograniczanie sytuacji sprzyjających występowania ognia, prawidłowa i bezpieczna ewakuacja, sposób obsługi środków gaśniczych, a także pierwsza pomoc przedmedyczna dla osób z poparzeniami.

Wyposażenie obiektu w sprzęt ppoż

W wielu przypadkach szybka i właściwa reakcja na pożar, pozwala stłumić go w zarodku. Do tego potrzebne są jednak środki gaśnicze oraz wiedza, gdzie się znajdują i jak ich używać. Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie obiektu w gaśnice, koce gaśnicze i hydranty przeciwpożarowe. Pracownicy w trakcie szkoleń ppoż uczeni są tego, jak należy te sprzęty obsługiwać oraz jakie są najskuteczniejsze metody gaszenia pożarów. Wiele osób nieumiejętnie korzysta z gaśnic, kierując strumień nie na źródło ognia, ale na płomienie. W efekcie pęd powietrza sprawia, że pożar zaczynie płonąć z jeszcze większą siłą.

Oznaczenia i znaki przeciwpożarowe

Kolejny z bardzo ważnych obowiązków pracodawcy, to wyposażenie obiektu we właściwe oznaczenia i znaki ppoż. Są to kolorowe tabliczki wykonane na niepalnych lub trudno palnych materiałach, które umieszcza się na ścianach korytarzy, klatek schodowych, w pobliżu sprzętu gaśniczego, a także nad wyjściami ewakuacyjnymi. Do takich oznaczeń zalicza się również instrukcje ppoż, drogowskazy, opisy.

Zapewnienie stref ochronnych

Największe ryzyko pożarowe występuje w firmach, które do pracy wykorzystują środki łatwopalne i wybuchowe. Zbiorniki na paliwo, butle gazowe, materiały pirotechniczne. Wszystkie te środki muszą być przechowywane zgodnie z zaleceniami prawa. Co więcej, należy im zapewnić należytą strefę ochronną. Oznacza to, że miejsce ich składowania powinno być oddalone od zabudowań, a dostęp do składów zabezpieczony przed przypadkowymi osobami. Wejście do takich pomieszczeń lub magazynów mogą mieć tylko upoważnione osoby.

Systemy wentylacji odprowadzające gazy

Jest to niezbędne zabezpieczenie PPOŻ np. w kopalniach. Wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko uwalniania się metanu, mocno wzrasta ryzyko wybuchu pożaru. Niezawodnie działająca wentylacja jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy górnikom. Podobne systemy wentylacji muszą występować w laboratoriach, lakierniach i innych miejscach, w których może występować wysokie stężenie łatwo wybuchających gazów.

Zakładowa straż pożarna

Duże zakłady pracy, takie jak rafinerie, lotniska itp. mogą posiadać własną, przyzakładową straż pożarną.

Projekt i Realizacja: