Pomiary czynników szkodliwych

Pomiary środowiska pracy

Pod pojęciem pomiary środowiska pracy kryje się wykonanie wszelkich działań, których zadaniem jest sprawdzenie czy czynniki ryzyka są na akceptowalnym poziomie w danym środowisku pracy. Zadaniem pracodawcy jest dbanie o to, by czynniki szkodliwe ograniczyć do minimum.

Pomiary środowiska pracy dotyczyć mogą wielu czynników mających wpływ na to, czy dane środowisko pracy można będzie uznać za bezpieczne i spełniające wszystkie wymagane normy. Składnikami tymi mogą być takie elementy, jak czynniki chemiczne, pył, czynniki rakotwórcze czy też mutagenne.

Badania i pomiary środowiska pracy dotyczą też tak ważkich elementów bezpieczeństwa jak promieniowanie optyczne czy też laserowe, promieniowanie elektromagnetyczne oraz mikroklimat. Ponadto badaniom podlegają również czynniki fizyczne, jak hałas, hałas ultradźwiękowy czy też poziom drgań mechanicznych. Właściwie i profesjonalnie przeprowadzone pomiary środowiska pracy pozwalają na wykrycie tych elementów, które są niebezpieczne i ich zlikwidowanie.

 

Projekt i Realizacja: